SZMSZ 2018.ROMÁNVÁROSI ÓVODA

SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATA

Eredeti készült:                           2007. augusztus 31.
Egységes szerkezet:                    2015. szeptember 01.
Egységes szerkezet                     2018. november 19.
                                                   


Jóváhagyta a Románvárosi Óvoda Nevelőtestülete:[1]

Hatályos: 2018. november 19-tőlKészítette:


                     Dr. Csotye Jánosné
intézményvezető


Szervezeti és Működési Szabályzat tartalomjegyzéke:        
Bevezetés                                                                                                                                         4
1.      Működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak
      és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje         4
1.1.  Az óvoda legfontosabb adatai                                                                                            4
1.1.1.      Név                                                                                                                                4
1.1.2.      Székhely                                                                                                                        4
1.1.3.      Alapfeladat                                                                                                                    5
1.1.4.      Közfeladat                                                                                                                     5
1.1.5.      Fenntartó                                                                                                                        5
1.2.  Az óvoda működési rendje                                                                                                 5
1.3.  A gyermekek fogadásának rendje                                                                                      6
2.      A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje                                                               8
3.      A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
      a nevelési oktatási intézménnyel                                                                                          8
4.   Ha a nevelési oktatási intézmény tagintézménnyel, intézményegységgel rendelkezik
      a kapcsolattartás rendje                                                                                                       9
5.  A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a
     vezetők közötti feladatmegosztás kiadmányozás, és a képviselet szabályai, a szervezeti
     egységek közötti kapcsolattartás rendje                                                                               9
6.  Az intézményvezető, vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén
     a helyettesítés rendje                                                                                                            10
6.1.  Az óvoda vezetés szerkezete                                                                                             10
6.2.  A vezetők helyettesítésének rendje                                                                                   14
7. A vezetők és az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség közötti
      kapcsolattartás formája, rendje                                                                                            14
8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok
    ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések                                            15
9. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal,
    a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-
    egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás………….15
    Együttműködési megállapodás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
    működéséről ………………………………………………………………………………..17
10. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 20
11. Szakmai munkaközösség együttműködése, kapcsolattartásának rendje                             21
12. Az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi
 felügyelet és ellátás rendje                                                                                                  21
      12.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje                                                      21
13. Az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi
 felügyelet és ellátás rendje                                                                                                  21
      13.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje                                                      21
      13.2. További egészségvédelmi szabályok                                                                                21
      14. Az intézményi védő, óvó előírások                                                                                     22
      14.1. Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok                                                              22
      14.2. Egyéb balesetvédelmi szabályok                                                                                      23
      14.3. Óvodán belüli dohányzás                                                                                                 24
      15. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők                                                      24
      16. Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni
 a pedagógiai programról.                                                                                                    24
      16.1. Az óvoda pedagógiai programjának tartalma                                                                   25
      16.2. Tájékoztatás a pedagógiai programról                                                                              25
      17. Azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget az SZMSZ
            véleményezési és javaslattevő joggal ruházza fel                                                                25
      18. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje            26
      19. Záradék                                                                                                                                27

Mellékletek:
1.      sz. melléklet: munkaköri leírás minták                                                                                 28
2.      sz. melléklet: Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott
feladat és hatáskörök                                                                                   28
3.      sz. melléklet: Az intézmény munkarendje, az SZMSZ kiegészítéséhez                              28
Bevezetés

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Románvárosi Óvoda szervezeti felépítését, működésének szabályait az alábbiakban állapítom meg.

Az SZMSZ létrejött az alábbi jogszabályok alapján:

-       Az óvodai nevelés országos alapprogramja.
-       2011. évi CXC. törvény A Nemzeti Köznevelésről
-       229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
-       20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
-       A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
-       1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-       A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Ktv.) érvényben lévő rendelkezései
           -  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §

A kiterjedés köre:

-   Az óvodába járó gyermekekre,
-   a gyermekek szüleire, illetve törvényes képviselőire és ezek közösségeire,
-   magasabb vezető beosztású: intézményvezetőre,
-   vezető beosztásúakra: vezető-helyettesre,
-   a nevelőtestületre, valamennyi óvodapedagógusra,
-   munkaközösségre,
-   a teljes alkalmazotti közösségre.

Az SZMSZ területi hatálya kiterjed:
- az óvoda területére,
- az óvoda által szervezett – a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán kívüli           programokra,
- az intézmény képviseletében folyó eljárás alkalmaira, külső kapcsolatokra

1.    A működés rendje, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje.

1.1.Az óvoda legfontosabb adatai:

1.1.1.      Neve: Románvárosi Óvoda
1.1.2.      Székhelye: 5700 Gyula, Galamb u. 16 sz.
a)      Alapítás időpontja: 2007.07.01.
b)      Létrehozásáról szóló határozat: 148/2007.(V.24.) KT. sz. határozat
c)      Alapító okirat kelte: 2014.08.01.
d)     Nyilvántartási száma: OM 028076
e)      Jogszabályban meghatározott feladatok:


1.1.3.      Alapfeladata:
                - óvodai nevelés,
                - román nemzetiséghez tartózók óvodai nevelése,
                - a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.


   1.1.4. Közfeladatok:
a)   Térítésmentes közfeladatok:
-       óvodai foglalkozás,
-       beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő,
-       tartósan beteg,
-       sajátos nevelési igényű gyermek számára szervezett felzárkóztató foglalkozás, egészségfejlesztés, rendszeres egészségügyi felügyelet.

b)      Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás:
-       étkezés[2].
Az intézmény további fontos adatait a mindenkor hatályos Alapító Okirat tartalmazza (gazdálkodás, vagyon feletti rendelkezési jogosultság, vezetői kinevezés stb.).

1.1.5.   Fenntartó: Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
Jogosultság gyakorlója: Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése

1.2. Az óvoda működési rendje

a)     A nevelési év helyi rendjét, programjait az intézményvezető által készített, a szülők által véleményezett, és a nevelőtestület által elfogadott munkaterv határozza meg.

b)   A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.

c)    Az óvoda közzétételi listát hoz nyilvánosságra, helyben szokásos módon, mely személyes adatokat nem tartalmaz.

d)   Tartalma:
-       felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást,
-       a beiratkozásra meghatározott időt,
-       térítési díj fizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményeket, jogosultsági és igénylési feltételeket (étkezési térítési díj),
-       az intézmény értékelésének nyilvános megállapításit, az ellenőrzések, vizsgálatok eredményeit,
-       az intézmény nyitva tartásának rendjét, jelentősebb események, programok időpontjait
-       a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot[3],
-       óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségét, szakvégzettségét,
-       dajkák számát, szakképzettségét,
-       óvodai csoportok számát, egyes csoportok létszámát.

e)      Az óvoda a fenntartóval történt egyeztetés alapján tart zárva, a téli időszakban a karácsony és újév közötti napokban. A tudomásulvételt a szülők aláírásukkal igazolják.  A nyári intézményi zárás, úgy történik, hogy közben az ügyeletet igénylők ellátása a város többi intézményében folyamatosan biztosított. A nyári zárva tartás időpontjáról a szülők minden év február 15-ig értesülnek.
f)       Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg. Az óvodai nevelési év rendjében kell meghatározni:
-          a nevelésnélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
-          a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,
-          a nevelőtestületi értekezletek időpontját.
-          A nevelésnélküli munkanapok időpontjáról a szülőket hét nappal korábban tájékoztatni kell.
-          Az óvodai nevelés nélküli munkanapon gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

g)      Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben megfogalmazottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék.

h)      A gyermekek és szülők jogait, kötelességeit, az óvodába érkezést, az óvodában tartózkodást, távozást a házirend tartalmazza, szabályozza.

i)        A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni az étkezési térítési díjak változása kapcsán, amellyel a szülő tudomásvételét, illetve további igénylését jelzi.

j)        Nyitva tartás rendje:
Az óvoda 5 napos (hétfőtől - péntekig) munkarendben üzemel.
A Románvárosi Óvoda 600-630-ig technikai feladatokat lát el. 630-tól 730-ig egy csoportban gyülekeznek a gyermekek, és délután 1630-tól 1700- ig is összevont csoport működik, délután 1700-ig tart nyitva.

k)      A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni.

l)        Az óvoda alkalmazottainak munkaköri leírása az 1. sz. mellékletben található, az általános elvek alapján. A konkrét névre szóló, illetve a gyermeklétszámhoz igazodó munkabeosztást az éves munkaterv tartalmazza.

m)    Munkaidő: valamennyi alkalmazott heti 40 órás munkaidő keretben foglalkoztatott.

1.3.  A gyermekek fogadásának rendje

-       Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos tevékenységek keretében folyik.
-       Az óvoda, nevelő intézmény, a gyermek három éves korától addig, amíg a tankötelezettség teljesítését más intézménytípusban meg nem kezdi.

-       A szülő kötelesség, hogy biztosítsa a gyermeke zavartalan, rendszeres óvodába járását. Abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét a gyermek, a nevelési év első napjától óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.[4]
-       Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.
-       A szülő kötelessége, hogy biztosítsa a gyermeke zavartalan, rendszeres óvodába járását. Abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét a gyermek, a nevelési év első napjától óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető és a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.[5]
-       Eltérő szabályozás vonatkozik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó óvodás gyermekekre (veszélyeztetett, HHH, védelembe vett).
-        Az óvodába Gyula Város közigazgatási területén lakó, illetve tartózkodó gyermekeket veszünk fel.[6]
-       A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
-       Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
-       Gyermekek átvétele (a szülő írásbeli kérelmére) más intézményekből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Intézményen belül (két tagintézmény között, illetve csoportok között) történő áthelyezést a szülő írásban kér az intézményvezetőtől, aki ezt mérlegelés után engedélyezheti, vagy a kérelmet elutasítja, illetve más tagintézménybe történő elhelyezést javasol.
-       A gyermek óvodai jogviszonyának megszüntetését a szülőnek írásban kell kérnie az óvoda vezetőjétől. Megszűnik az óvodai elhelyezés:
·      Ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
·      a jegyző, a szülő kérelmére engedélyt adott (a gyermeknek az óvodából történő kimaradására),
·      a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
-       Az óvodába felvett gyermeket az óvoda tartja nyilván. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.
-       Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők véleményének figyelembe vételével.
-       Az óvodában a nevelő-oktató munka pedagógiai program alapján folyik.
2.      A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje.

A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. Az ellenőrzés célja másrészt a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. Az óvodavezetés az ellenőrzési ütemterv, illetőleg írásban rögzített munka-megosztás alapján, a pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját.


A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak:
-  az intézmény vezetője,
-  vezető-helyettes,
-  eseti megbízással a munkaközösség-vezető.

A pedagógiai munka belső, valamely, területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógusa javaslatot tehet.
Az ellenőrzés kiterjed:
-   a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének, módjának, minőségére,
-   az óvoda pedagógiai programjában kitűzött célok teljesítésére, feladatok megvalósítására,
-   az óvoda éves munkatervében foglalt feladatok ellátására,
-   a gyermekek neveltségi szintjének, a differenciált személyiségfejlesztésének és a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek megfigyelésére,
-   szakmai dokumentumok ellenőrzésére,
-   a munkafegyelemmel kapcsolatos kérdésekre.

Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető helyettes és a szakmai munkaközösség munkáját. Az ellenőrzés módszere és technikája az ellenőrzés céljaihoz, és szempontjaihoz igazodik. Az ellenőrzés célja az éves ellenőrzési tervben szerepel. Az ellenőrzési terv az éves munkaterv melléklete.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség szerint a szakmai munkaközösséggel kell megbeszélni. Az általánosítható tapasztalatokat ismertetni kell, és meg kell vitatni a nevelőtestülettel.
Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza az óvodában a nevelőmunka ellenőrzési, értékelési és rendszerét.
A nevelési évzáró értekezletén értékelni kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

3.      A belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel.

-          A szülők a gyermeköltözőkbe léphetnek be. A csoportszobába szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt-nap, ünnepélyek).
-          A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyba nem álló személyek a folyosón tartózkodó dajkának jelentik be, hogy milyen ügyben járnak az óvodában. A dajka a külső személyt az intézményvezetőhöz kíséri.
-          Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az intézményvezető engedélyezi.
-          Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra bérbe, használatba adni csak a gyermekek távollétében, intézményvezetői engedéllyel lehet.
-          Az igénybe vevőket a velük kötött megállapodáson túl, vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli, kötelesek betartani a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat.
-          Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak.
-          Az óvoda nyitva, illetve zárva tartásának rendje honlapon, illetve az intézmény szokásos hirdetőfelületén kifüggesztésre kerül.
-          Napközben a bejárati ajtó zárva van.
-          Az intézmény reklámtevékenységet nem folytat. Ezen kívül kizárólag a nevelési elveinkhez, programjainkhoz illeszkedő a gyermekek érdekeit figyelembe vevő hirdetések helyezhetők el (színház, úszás, kiállítások). Az elhelyezésért az intézményvezető felel.
-          A nevelési - oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, vagy politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható[7].
-          A nevelési - oktatási intézményben tiszteletben kell tartani a gyermek, szülő, alkalmazott személyiségi jogait, emberi méltóságát, lelkiismereti és vallásszabadságát.


4.      Az intézményen belüli kapcsolattartási formák, eszközök:
-       Személyes megbeszélés.
-       Telefonos egyeztetés, jelzés.
-       Írásos tájékoztatás.
-       Értekezlet.
-       A tagintézmény ellenőrzése.
-       Írásos beszámoló.

5.      A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és a képviselet szabályai, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje.

Kapcsolattartás, koordináló tevékenység:
-       Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
-       Gyula Város Román Nemzetiségi Önkormányzattal,
-       Nevelési oktatási intézményekkel (bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal),
-       Szülőkkel, azok szervezeteivel,
-       Egyházak képviselőivel,
-       Szociális intézményekkel,
-       Szakszolgálattal, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményeivel, szakmai szolgáltatókkal,
-       Szakmai szervezetekkel,
-       Egészségügyi szolgáltatók,
-       Szakszervezettel, KT,
-       Művelődési és kulturális intézményekkel,
-       Civil szervezetekkel,
-       különböző cégekkel, vállalkozásokkal.

6.      Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje.

6.1.Az óvoda vezetés szerkezete.

Az óvodavezetőség konzultatív testület, véleményező és javaslattevő joggal bír, és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a vezető szükségesnek tart. Vezetői értekezleten beszámolnak a kiemelkedő teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint azok megoldási módjáról. A vezető, a helyettes kapcsolattartása folyamatos (telefon, email), az éves munkatervben rögzített rendszerességgel illetve a szükségleteknek megfelelően tartanak megbeszéléseket.

a)      Az intézményvezető
-       Az óvoda élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelős vezetője.
-       Az óvodavezető felelősségét, képviseletét és döntési jogkörét a nemzeti köznevelésről[8] szóló törvény állapítja meg.
-       Az óvodavezető felelős az óvoda szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért (a Fenntartóval kötött feladat ellátási megállapodásban foglaltak alapján).
-       Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása.
-       Felelős az óvoda költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás mértékéért az elvárható takarékosság mellett.
-       Felel a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének működéséért, a gyermekvédelemi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, gyermekbaleset megelőzéséért, az egészségügyi szolgáltatóval történő megállapodásért.
-       A középtávú pedagógus-továbbképzési program és az éves beiskoláztatási terv elkészítéséért, a továbbképzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért.
-        A közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos tájékoztatási feladatokért, az óvoda ügyintézésének, irat-és adatkezelésének adattovábbításának szabályosságáért.
-        A munka- és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi előírások betartásáért.
-       A nem dohányzók védelméről szóló törvényben valamint a házirendben foglaltak betartatásáról.
-       A jogszabályok által a vezetőhöz utalt feladatok ellátásáért.
-       Gyakorolja a munkáltatói jogkört.
-       Dönt az óvoda működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy szerződés nem utal más hatáskörébe.
-       Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért.
-       Jóváhagyja az intézmény pedagógia programját.
-       Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében a jogszabályban előírt egyeztetéseket lefolytatja.
-         Kizárólagos jogkörbe tartozik:
·        a teljes munkáltatói jogkör gyakorlása,
·        kötelezettségvállalás.


Feladata:
-         az intézmény képviselete,
-         irányítja az óvodatitkárt,
-         irányítja a pénzügyi előadót,
-         a nevelőtestület vezetése,
-       a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése, és ellenőrzése,
-         a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése,
-         az SZSZK-val, munkavállalói érdekképviseletekkel való együttműködés,
-         a nemzeti és óvodai ünnepek méltó megszervezése,
-         román nemzetiségi ünnepek méltó megszervezése,
-         a gyermekvédelmi munka irányítása,
-         a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,
-       a gyermekek felügyeletének megszervezése a nevelés nélküli munkanapokon, ha a szülők azt igénylik,
-         felelős a hatályos jogszabályok, rendeletek betartásáért,
-         további feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza.
-         Az óvodavezető feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók:
·        pedagógiai,
·        munkaügyi,
·        gazdálkodási,
·        tanügy-igazgatási.

Eljárás a vezetőválasztáskor:
-       Az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó, nem állami fenntartású intézmény esetében a kormányhivatal és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
-       Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
-       A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének megbízásakor véleményezés jogát nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak közössége gyakorolja.
-       Az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását, a nevelőtestület a vezetési programról alakítja ki véleményét.
-       Az intézmény vezetőjét a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése a mindenkori jogszabályoknak megfelelő eljárási rend szerint bízza meg.
-       A nemzetiségi intézmények vezetőinek megbízására (vezetői megbízás visszavonására) – ha nem az adott nemzetiség önkormányzata gyakorolja a megbízási jogot -, valamint a nemzetiséghez tartozók oktatási önigazgatására is kiterjedő fenntartói döntés meghozatalára csak az adott nemzetiség önkormányzata egyetértésével, egyházi fenntartású intézmény esetében az adott nemzetiség önkormányzata véleményének kikérésével kerülhet sor. Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.

b)      Az intézményvezető-helyettes feladatai
-       Feladatait mindenkor a vezető közvetlen utasítása szerint végzi. Munkaköri leírása tartalmazza a vezető által leadott feladat és hatásköröket.
-       Mindenkor segíti és támogatja az óvoda hosszú és rövidtávú célkitűzéseinek megvalósítását legjobb tudása szerint.
-       A pedagógiai program célkitűzéseit figyelembe véve a nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek előkészítésében közreműködik.
-       Kapcsolatot tart a feladatban érintett kollégával.
-       Támogatja, irányítja a munkaközösség munkáját, ahhoz megfelelő segítséget nyújt.
-       Kapcsolatot tart a Pedagógiai szakszolgálattal, a Szakértői bizottsággal, irányítja, koordinálja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátásának feladatait.
-       Részt vesz az intézmény ellenőrzési, értékelési folyamataiban.
-       Gyermekvédelmi felelősökkel tartja a kapcsolatot, a jogszabályoknak megfelelően bekéri a jelentéseket, beszámolókat, különös figyelmet fordít a veszélyeztetett, sajátos nevelési igényű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátásánál az óvoda hátránykompenzációs szerepének erősítésére.
-       Segíti az óvoda egészségfejlesztési feladatainak megvalósítását, együttműködik az érintett felekkel.
-       Az éves normatíva és statisztika elkészítésében felelősséggel részt vesz.
-       Az óvodavezető távollétében képviseli az óvodát, kapcsolatot tart társintézményekkel.
-       Koordinálja a szakmai innovációt
-       Figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését.
-       Segíti a pedagógiai programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka szakszerű végrehajtását, megvalósítását.
-       Az óvodavezető által szervezett vezetői értekezleteken beszámol az időszerű feladatok végrehajtásáról, előterjeszti javaslatait.
-       További feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza.

    c) Az Intézményvezető és helyettese közös feladatai
-       Elkészíti a szabadságolási ütemtervet, felel a szabadságok törvényes kiadásáért. Minden hónap végén leadja a szabadságon lévők névsorát a kijelölt óvodatitkárnak.
-       A HACCP előírásait betartatja, szúrópróba szerint ellenőrzi.
-       Figyelemmel kíséri az óvodai befizetéseket, elvégzi az étkezési adagok megfelelő rendelését, és ellenőrzi kiadását.
-       A keletkezett ételmaradék tárolását, elszállítását ellenőrzi.
-       Szervezi és irányítja a takarítási munkálatokat a nyári takarítási szünetben, ügyeletet tart az előzetes beosztás alapján.
-       Ellenőrzi a gyermekek tartalmas nyári életét az óvodában.
-       Az éves normatíva és statisztika elkészítéséhez, biztosítja a pontos és korrekt adatszolgáltatást.
-       A balesetvédelmi előírások betartását folyamatosan figyelemmel kíséri, minden baleseti forrás elhárításáról haladéktalanul gondoskodik.
-       Felel a leltározás és selejtezés előkészítéséért, lebonyolításáért.
-       Iratkezelés központilag történik, határozatokat a központi iktatással rögzítjük.
-       Törekszik az állagmegóvás hathatós betartására és betartatására.
-       Az óvoda rendezvényeinek előkészítésében, sikeres lebonyolításában tevékenyen közreműködik.
-       A szülői szervezettel folyamatosan kapcsolatot tart, mindenkor biztosítja képviseleti jogosultságának érvényre juttatását.
-       Koordinálja az intézményi szakmai innovációt.
-       Figyelemmel kíséri és betartatja az óvoda törvényes és szakszerű működését.
-       Ellenőrzi a pedagógiai programban meghatározott nevelő-fejlesztő munka szakszerű végrehajtását, megvalósítását.

d.) Óvodapedagógusok
-          A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Nemzetiségek Óvodai Nevelésének Irányelvei, az SNI Óvodai Nevelésének Irányelvei és az óvoda pedagógiai programja szerinti nevelése.
-          Köteles a pedagógiai programban meghatározott és az óvodai neveléshez kapcsolódó egyéb szabályzatokban előírt adminisztratív teendőket pontosan, határidőre ellátni.
-           Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök megóvására.
-          Beszámolási kötelezettsége van a nevelési év végén, amelyben a csoportban elért szakmai teljesítményét írásban kell értékelnie.

                    e.) Óvodai dajka
-       A dajka közvetlen felettese az óvodapedagógus. Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére.
-       Fontos, hogy tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, elfogadás legyen a jellemző.
-       A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.
-       A dajka az óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, étkeztetésben, a tisztálkodási teendők ellátásában.
-       Az óvodapedagógus mellett a nevelési terveknek, valamint a munkaköri leírásnak megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
-       A bevezetett HACCP rendszer működtetését az előírásoknak megfelelően biztosítják.  Az adatlapokat, a műszaknaplót, a gépkönyvet napra készen vezetik.
-       További feladatait a szabályzat mellékletét képező munkaköri leírás tartalmazza.

           f.)Pedagógiai asszisztens
-          Munkáját a vezető-helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartá-sával a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében és az SZMSZ alapján végzi.
-          A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat az óvodapedagógus iránymuta-tása alapján végzi.
-          Munkavégzésének részletes szabályait a munkaköri leírása tartalmazza

              g.)Óvodatitkár
-          Feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs, adat és iratkezelési feladatainak elvégzése. Rendeltetésszerű működéshez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egy-személyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben véleményezhet és ja-vaslatot tehet.

                  h.)Karbantartó
                 Feladata az óvodai nevelés számára az adottságok figyelembevételével a esztétikus,           higiénikus, biztonságos környezet kialakítása, megőrzése.
-          Munkáját a vezető és vezető-helyettes irányítása és utasítása szerint végzi.
-          Rendszeresen végzett tevékenységét a munkaköri leírása tartalmazza.
             
 i.)Pénzügyi előadó
       - Számlarenddel, számviteli politikával, ügyrenddel, pénzkezelési szabályzattal, leltározási és selejtezési szabályzattal kapcsolatos feladatokat lát el.
                 - Rendszeresen végzett tevékenységét a munkaköri leírása tartalmazza.

6.2.A vezetők helyettesítésének rendje.

-       Az óvoda nyitva tartása alatt a vezető, illetve helyettese járhat el teljes képviseleti jogosultsággal munkaköri leírásaik szerint.
-       A zárva tartás alatt az óvodai titkár ügyeletet biztosít.
-       Az intézményvezető szabadsága, betegsége vagy más okból való távolléte esetén helyettese látja el a vezetői feladatokat (kivétel kizárólagos hatáskörök).
-       Az óvodavezető és helyettese, egyidejű távolléte esetén a vezető által megbízott személy helyettesíti, aki felel az óvoda biztonságos működéséért. Felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.
-       Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés ellátása fenntartói intézkedés alapján történik.

7.      A vezetők és az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség közötti kapcsolattartás formája, rendje.

-       Az intézményben a szülők, gyermekcsoportonként szülői közösségeket hoznak létre, amelyben az általuk választott képviselők útján gyakorolják véleményező, javaslattevő jogosultságukat.
-       Intézményenként a csoportok képviseletében eljáró szülők megválasztják saját képviselőjüket.
-       A szülői szervezetek képviselői éves munkaterv alapján végzik feladataikat, az intézményvezetővel egyeztetve segítik az óvoda pedagógiai programjának, éves munkatervének hatékonyabb megvalósítását.
-       Meghatározott rendszerességgel tanácskoznak, valamint továbbítják az információkat valamennyi szülő felé.

-       A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

8.      A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések.

-          A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
-          A nevelőtestület meghatározott időre létrehozhat bizottságot, vagy egyes jogköreit átruházhatja[9].
-          A nevelőtestület dönt:
·      a pedagógiai program elfogadásáról,
·      az SZMSZ elfogadásáról,
·      a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
·      a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések,
·      a továbbképzési program elfogadásáról,
·      a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
·      a házirend elfogadásáról,
·      az intézményvezetői pályázathoz.

9.      A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgálatokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás.

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhatósággal

-       A gyermekvédelmi felelős munkáját, megbízás alapján, az éves intézményi feladattervben rögzítettek szerint végzi.
-       Közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének feltárásában és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
-       Ha a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, intézményvezető által segítséget kér a megfelelő szervtől.
-       Az óvoda vezetője biztosítja a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételeket.
-       A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor helyben szokásos módon tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel, valamint gyermekvédelemmel foglalkozó társintézmények elérhetőségéről.
-       A gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok gyermekvédelmi munkáját. A gyermekvédelmi felelős feladata különösen:
·      Az óvodapedagógusok, szülők jelzése alapján megismert veszélyeztetett gyermekeknél – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – családlátogatáson megismerni a gyermekek családi környezetét.
·      A gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy a vezető értesítse a gyermekjóléti szolgálatot.
·      A gyermekjóléti szolgálat meghívására részt vesz az jelzőrendszeri megbeszéléseken.

Pedagógiai Szakszolgálattal

A kapcsolattartó: az óvoda vezetője.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben.
 A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.
Gyakoriság: nevelési évenként két alkalommal, illetve a logopédus és óvodapedagógusok jelzései alapján szükség szerint.

Pedagógiai szakmai szolgáltatóval

A kapcsolattartó: az óvodavezető.
A kapcsolat tartalma: pedagógusok szakmai képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, valamint szaktanácsadói szakmai segítés.
A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás, szaktanácsadói javaslat
Gyakoriság: nevelési évenként a meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.

Az óvoda orvosával, védőnőjével

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja az intézmény és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.
A kapcsolattartó: az óvodavezető
A kapcsolat tartalma: felkérésre szakértőként közreműködik, a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza.
A kapcsolat formája: nevelési év elején az esetleges tetvesség felderítésére irányvizsgálat végzése és negyedévenkénti megismétlése; valamint a védőoltással kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok végzése járvány idején.
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.Együttműködési megállapodás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működéséről

1. A Család- és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy a fent nevezett Köznevelési intézményben és valamennyi tagintézményében jogszabályban meghatározott szakirányú végzettségű szakemberrel biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

2. A Család- és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy 2018. november 05. -től határozatlan ideig biztosítja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

3. A Család- és Gyermekjóléti Központ vállalja az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység eszköztárának kialakítását a helyi viszonyoknak és szükségleteknek megfelelően, a felmerült problémák kezelését, a szolgáltatás nyújtásának megtervezését, szervezését és lebonyolítását. Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermeknek, a családjának és az intézmény pedagógusainak nyújt támogatást olyan módon, hogy
·                    segíti a gyermeket a korának megfelelő, a tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez, a Köznevelési intézménybe való beilleszkedéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
·                    segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és megoldását,
·                    segíti a gyermek családját és a pedagógust is a gyermek szükségleteinek felismerésében és figyelembevételében, elsődlegesen a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésében,
·                    a szociális segítő részt vállal a Köznevelési intézmény mentálhigiéniai-, sport-, és kulturális rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint aktív részvételével elősegíti a prevenciós programok szervezését, megvalósítását,
·                    a szociális segítő igény esetén lehetőségéhez mérten részt vesz a tantestületi-, és a szülői értekezleteken.

4. A Család- és Gyermekjóléti Központ vállalja, hogy az óvodai és iskolai szociális segítője támogatja a Köznevelési intézményben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetését, illetve a Köznevelési intézményben felmerülő életvezetési, szociális, szocializációs problémák megoldásához nyújt segítséget a gyermekeknek, családjaiknak, igény szerint pedagógusoknak, valamint a nevelő-oktató munkát segítő szakembereknek egyaránt.

5. Az együttműködés alapját képezi: az észlelő- és jelzőrendszeri tagok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti együttműködés, melyek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése, felismerése és jelzése a Család- és Gyermekjóléti Központ felé. Az együttműködés során kiemelkedő szerepe van a folyamatos információáramlás biztosításának a gyermekek és családjaik problémáinak mielőbbi megoldása, a krízishelyzet következményeinek enyhítése, állapotromlás megelőzése érdekében. Az óvodai és iskolai szociális segítő aktív jelzőrendszeri tagként látja el feladatát.
6. A Köznevelési intézményt az óvodai és iskolai szociális segítő szakemberrel való konzultáció nem mentesíti jelzési kötelezettsége alól (írásos formában jelzőlapon) a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetében. Amennyiben az óvodai és iskolai szociális segítő észleli a gyermek veszélyeztetettségét és szükségesnek tartja a jelzést megtenni, akkor erről tájékoztatja a Köznevelési intézmény vezetőjét, egyben felhívja a figyelmét a jelzési kötelezettségére.


7. A Család- és Gyermekjóléti Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a Köznevelési intézményben az igények és lehetőségek figyelembe vételével egyeztetést követően:

Csoportban végzett szociális segítő munka keretein belül:

Szociális segítőink a csoport munka eszközeinek alkalmazásával látják el feladataikat, figyelembe véve helyi igényeket, szükségleteket, kéréseket.

Közösségi szociális segítő munka óvoda keretein belül:

A közösségfejlesztés szociális segítőink által nyújtott tevékenység, melynek célja, hogy egy időben, egy helyen egy témában egy közösségnek tartsanak rendezvényeket, programokat, melyek a prevencióra és/vagy a korrekcióra helyezik a hangsúlyt.

    Segítőink részt vesznek az óvoda által szervezett, az egész óvodai közösséget érintő rendezvények lebonyolításában.
    Segítik a gyermekvédelmi munkát az intézményekben.
    Részt vesznek a nevelőtestületi értekezleteken, szülői értekezleteken, fogadó napokon elérhetőséget biztosítanak a szülők számára.
    Együttműködést alakítanak ki az óvodában dolgozó szakemberekkel, működő szülői szervezetekkel, partner intézményekkel.

Egyéni segítés (tanácsadás) keretein belül:

Az egyéni segítést a szakembereinktől kérheti maga a gyermek, a szülő, a pedagógus, vagy más intézmény, de kezdeményezhetik a segítőink is, ha valamilyen problémát érzékelnek.

A jelzett vagy észlelt probléma esetén az segítőink megvizsgálják a probléma hátterét, melyhez információt gyűjtenek a gyermektől, pedagógustól vagy szülőtől, esetleg egyéb szakembertől, intézménytől. Amennyiben a segítőink segíteni tudnak saját, a Köznevelési intézmény keretein belül a probléma megoldásában, úgy a rendelkezésre álló eszközökkel kezeli azt.

Szociális segítőink esetkezelést nem végeznek, ezért amennyiben a probléma megoldása 1-2 alkalommal történő tanácsadással nem kezelhető, delegálják gyermeket, családot a probléma jellegétől függően a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz vagy Központhoz, esetleg más intézményekhez/szakemberekhez. A fenti feladatoknak, tevékenységeknek az Nkt. és végrehajtási rendeletei alapján történő megvalósulása a következőképpen történik[10]:


8. Az óvodai és iskolai szociális segítő heti 2 óra időtartamban személyes megjelenéssel a Köznevelési intézményben, illetve tagintézményeiben, feladatellátási helyein tartózkodik és ügyfélfogadást biztosít. A szociális segítő ügyfélfogadási ideje az általa ellátott intézményekben kifüggesztésre kerül. A szociális segítő az ügyfélfogadási időn kívül csoportos, közösségi és egyéni szociális tevékenységet folytat. A szociális segítő munkaidejének teljesítése a Központban kerül igazolásra jelenléti íven. Az ügyfélfogadási időn kívüli időintervallumban – a segítő szakember munkaidejében – telefonon és e-mailen elérhető.

9. Az óvodai és iskolai szociális segítő szakember munkáját úgy kell megszervezni, hogy a feladatellátásával párhuzamosan a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai teamjében rendszeres esetmegbeszélésen, valamint szupervíziós ülésen vegyen részt.

10. A Köznevelési intézmény vállalja, hogy a szociális segítő tevékenységet végző szakember számára a fenti szolgáltatások nyújtásához előzetes egyeztetés alapján, szükség szerint helyiséget biztosít, ahol a személyes konzultáció feltételei adottak. Az eseti csoportos foglalkozások lebonyolításához is biztosít – előzetes egyeztetés alapján – arra alkalmas helyiséget.

11. A Köznevelési intézmény vállalja, hogy a szociális segítő tevékenységet végző szakember számára az alábbi tárgyi eszközöket biztosítja intézményeiben a szolgáltatás teljesítéséhez:
fénymásoló, scanner használata (szükség esetén),
telefon és scanner használata (szükség esetén),
internet hozzáférés,
projektor használata szükség esetén.

12. A Köznevelési intézmény biztosítja, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ és az óvodai és iskolai szociális segítő nevét, elérhetőségeit (e-mail címét, telefonszámát, a szolgáltatást biztosító intézmény nevét), programjait, plakátjait, szóróanyagait az Intézmény webes felületén, valamint hirdető tábláin elérhetővé teszi.

13. A Család- és Gyermekjóléti Központ az alábbi tárgyi eszközöket biztosítja a szolgáltatás végzéséhez:
az adminisztrációhoz szükséges eszközöket,
a Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett programokhoz szükséges eszközöket.

14. A Köznevelési intézmény vezetősége lehetővé teszi és támogatja, hogy a delegált szociális segítő szakember a szakma előírásának megfelelően végezhesse a tevékenységét, biztosítja a szociális szakember és helyettesének rendszeres bejutását és ott tartózkodását az intézménybe, ezzel párhuzamosan biztosítja számára a szakmai autonómiát. Továbbá biztosítja számára a szülői értekezleteken és a nevelőtestületi értekezleteken való részvételt.

15. Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait. A Köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 41. § (7) bekezdés d) pontja alapján továbbíthatja az ott meghatározott adatokat a Család- és Gyermekjóléti Központnak. A Köznevelési intézmény dolgozóit, valamint az óvodai és iskolai szociális segítőt a jogszabályokban és a szakmai etikai kódexekben foglaltaknak megfelelően titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a velük való kapcsolattartás során szereztek tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség azonban nem terjed ki a nevelőtestület tagjainak egymás közti, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival történő, a tanuló fejlődésével összefüggő megbeszélésre. Ha felmerül a gyermek veszélyeztetettsége, annak a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé történő jelzése során az adattovábbításhoz az érintettek hozzájárulására nincs szükség [Nkt. 42. § (1) és (3) bek.].”


10.  Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat.

Az ünnepek, hagyományok ápolását, ezek megünneplését a Pedagógiai Program, illetve az éves munkaterv tartalmazza. Az intézmény egészét érintő ünnepeket, megemlékezéseket kiegészíti a intézmény arculatának megfelelő további rendezvények. Az ünnepek és rendezvények szervezésének felelőseit, a mindenkori éves feladatterv tartalmazza.

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:


     -     Őszi nap
-          Télapó, Mikulás
-          Nemzetiségi nap, Karácsony
-          Nyugdíjasok Köszöntése
-          Farsang
-          Martisor
-          Húsvét
-          A víz világnapja
-          A föld napja
-          Anyák napja
-          Apák napja
-          Madarak, fák napja
-          Nyíltnap
-          Családi nap
-          Évzáró, ballagás
-          Kirándulás-gyermeknapNemzeti gyásznap:        Október          06.
Nemzeti ünnep:             Október          23.
Március           15.


11.  A szakmai munkaközösség együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében.

-       A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.
-        A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben részt vesz (a vezető felkérése, megbízása alapján).
-       A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.
-       A munkaközösség vezetője éves tervet készít, melynek végrehajtásról beszámol a nevelőtestületnek.
-       Az intézményi pedagógiai innovációban, projektekben, pályázatokban, valamint az éves munkaterv kiemelt feladataiban segítő, tervező, elemző, értékelő (bemutató) feladatokat lát el.

12.  Az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje.

12.1.   A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

-       A rendszeres egészségügyi ellátás[11], Gyula Város Önkormányzatának Alapellátási Intézményével kötött megállapodás alapján történik. Az alapellátás által az alábbi szakemberek végzik a rendelet által meghatározott egészségügyi feladatokat:
·         óvodaorvos,

13.  Az alapfokú művészeti iskola kivételével a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjét.

13.1.   A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
·         kijelölt védőnők,
·         fogorvos,
·         fogászati asszisztens.
-          Az óvoda közreműködik a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezésében. Az egészségügyi szolgálat jelzését követően az óvodapedagógusok értesítik a szülőket az őket érintő szükséges információkról

13.2.   További egészségvédelmi szabályok
-       Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéséről számított legrövidebb időn belül haza kell vinni.
-       Az óvónőnek addig is gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.
-       Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja.
-       Gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába.


-       A gyermekcsoport legalább 30%-át érintő egyidejű megbetegedés esetén az óvónő jelzéssel él az intézményvezető-helyettes felé, aki további intézkedéseket hoz (rendkívüli fertőtlenítések elrendelése, intézményvezető értesítése, ANTSZ értesítése, stb.).
-       Csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt nap, szülői értekezlet, ünnepélyek).
-       Az óvoda konyhájába idegenek nem léphetnek be.
-       Valamennyi óvodai alkalmazott érvényes, üzemorvos által kiállított, munkaalkalmassági igazolással rendelkezik.

14.  Az intézményi védő, óvó előírások.

-       A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.
-       Olyan környezet kell kialakítani, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások magatartási formák kialakítására.
-       Gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket (közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében).
-       Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését.
-       A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, az óvodai nevelési év megkezdésekor, ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban.
-       Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a nevelés során, minden tevékenység megkezdése előtt, az udvarra menetel előtt, séták előtt, kirándulások, az esetleges baleset megelőzése érdekében.
-       A gyermekek intézményen kívüli kísérete esetén csoportonként két óvodapedagógus és minden további tíz gyermek után egy óvodapedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani.
-       A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott figyelemmel lehet csak foglalkozni (vágás, varrás, barkácsolás, speciális tornaszerek használata).
-       A gyermekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus vagy dajka felügyelete mellett használhatják.
-       Az óvodapedagógusok a gyermekek elektromos áramütés elleni védelmét folyamatosan biztosítják az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével.
-       Valamennyi a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiséget, szekrényt zárva kell tartani.

14.1.   Gyermekbalesetek esetére vonatkozó szabályok:

-       A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.
-       A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni.
-       Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, azonnal be kell jelenteni az intézmény fenntartójának.
-       Súlyos az a gyermekbaleset, amely
·         a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
·         valamely érzékszerv (érzékelőképesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
·         a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
·         a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
·         a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását okozza.
-       A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

Az intézményvezető kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja
-       Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvónő kötelessége az elsősegélynyújtás
-       Ha a balesetet vagy veszélyforrást a dajka észleli köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig azonnal a vezető vagy helyettese figyelmét felhívni.
-       Jelentősebb testi sérülés / fejsérülés, ficam, törés, vágott, - szakított bőrseb stb. / esetén mentőt kell hívnia az óvodapedagógusnak.
-       A balesetről és a kezelés tényéről, helyéről a vezetőnek, illetve az óvodapedagógusnak értesítenie kell a szülőt.

14.2.   Egyéb balesetvédelmi szabályok:
-       Az intézmény munka-, és balesetvédelmi feladatok irányítását és ellenőrzését a vezető végzi.
-       A munkavédelmi feladatokat a munka, és balesetvédelmi felelős látja el. Hatáskörét a munkaköri leírás tartalmazza.
-       Takarítási munkákat a gyermekek távollétében kell végezni. Vegyszereket, maró anyagokat a gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
-       A munka, - tűzvédelmi és bombariadóval kapcsolatos megfelelő szintű, részletes oktatást minden évben egyszer a munkabiztonsági szakértő tart, erről jegyzőkönyv készül. Az oktatásokon mindenkinek kötelező a részvétel és az ott hangzottak tudomásul vétele.

A pedagógusok feladata, hogy:
-       Haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melyek veszélyforrást jelenthetnek a gyermekek számára.
-       A mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá.
-       Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.

Az óvoda nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy:
-       a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére,
-       a veszélyforrást jelentő munkahelyüket, eszközeiket mindig zárják.


14.3.   Óvodán belüli dohányzás

-       Az óvoda egész területén tilos a dohányzás.
-       Az óvoda területére – beleértve az udvart is – égő cigarettával belépni, illetve ott dohányozni tilos! Az óvoda épületében, valamint a kerítésen belüli területén sem lehet dohányzóhelyet kijelölni, akár használják a gyermekek, akár nem![12] A dohányzóhely nem lehet az intézmény bejáratától számított 5 méteren belül.
-       Dohányzást tiltó feliratok jól láthatóan, az óvoda területének több pontján kihelyezettek.
-       A szabályzatban foglaltak megsértése fegyelmi eljárással szankcionálható.
-       A szabályzat ellen vétő személy viseli a hatósági eljárás szankcióit és anyagi vonzatát.
-       A szabályzatban foglaltak ellenőrzéséért tagintézményenként a belső ellenőr felelős, aki napi rendszerességgel végrehajtja az ellenőrzést.

15.  Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.

Tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők:
-       A gyermekek testi épségét veszélyeztető tűz- és bombariadó esetén fontos követelmény a pánikmentesség megőrzése, a fegyelmezett magatartás.
-       Akinek a tudomására jut a tűz-, vagy bombariadó, annak haladéktalanul és pánikkeltés nélkül értesíteni kell a vezetőt, mindenkori helyettesét.
-       A helyszínen tartózkodó vezető értesíti a tűzoltóságot és a rendőrséget.
-       Az épület kiürítéséről, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján a helyszínen tartózkodó vezető dönt.
-       A tűzvédelmi megbízott gondoskodik a tűz - és bombariadó terv szerinti szervezett mentésről, évi egy alkalommal kiürítési gyakorlatot tart.
-       Az épületből történő kimenetel után biztonságos környezetbe, megfelelő távolságra kell vinni a gyermekeket.
-       A helyszínen tartózkodó vezető intézkedik valamennyi helység ellenőrzéséről, hogy nem maradt-e gyermek az épületben.
-       Az óvónő létszámellenőrzést tart a gyermekek között.
-       További teendőket a tűz és bombariadó szabályzat tartalmazza, melynek betartása az intézményvezető felelőssége. Feladatkörét megbízottja útján látja el.
-       A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.

16.  Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról.

16.1.   Az óvoda pedagógiai programja tartalmazza:
-       óvoda nevelési alapelveit, célkitűzéseit,
-       azokat a nevelési feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését,
-       a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet,
-       a gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet,
-       a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formáit,
-       a román nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében a kisebbségi kultúrának- és nyelvnek az ápolásával járó feladatokat,
-       az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,
-       a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket,
-       az intézmény arculatának megfelelő sajátosságokat.

16.2.   Tájékoztatás a nevelési programról
-       Az óvoda vezetője, és az óvodapedagógusok kötelesek tájékoztatást adni a szülőknek a nevelési programról (szülői értekezlet, fogadó-óra).
-       A helyi nevelési programot, és a házirendet, megtekinthetik a szülők az óvoda honlapján, illetve az előtérbe helyezve, ahol a szülők bármikor elolvashatják.
-       Az óvoda vezetője a Szülői Szervezet tagjait tájékoztatja a program alapelveiről, a megvalósítás feltételeiről, későbbiekben a program céljában, feladatában megfogalmazottak értékeléséről.

17.  Azokat az ügyeket, amelyekben a szülői szervezetet, közösséget a SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel.

A szülői szervezet jogai:

a)      Javaslattevő jog:

-     Nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel az intézmény egészét, a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben,
-     a vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartásának gyakoriságra, formáira.

b)      Véleményezési jog:

-     Az intézmény pedagógiai programját illetően,
-     az intézményben folyó szakmai munka eredményessége tárgyában,
-     a SZMSZ elkészítésénél,
-     az óvoda házirendjének elfogadása előtt.

A szülők szülői értekezlet alkalmával, fogadóórán, egyéni beszélgetések során kérhetnek tájékoztatást a pedagógiai programról.
A szülők, és az óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőséget kell
biztosítani a következő területeken:

-       az óvoda és a család közötti kapcsolattartás rendjének és a gyermekvédelmi feladatoknak a meghatározása
-       nyílt napok, nyilvános rendezvények szervezése
-       fogadóórák, szülői értekezleteken gyakorisága,
-       egészségfejlesztési feladatokban való részvétel

18.  Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje.

-       A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni. Az intézményben rögzített, tárolt, továbbított adatok kezelését a 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41.-43.§-ai valamint a belső iratkezelési szabályzat tartalmazza.
-       Kiemelt figyelmet igénylő területek:
-       A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási kötelezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. E kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a gyermekek érdekében történő megbeszélésére.
-       A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adatközlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődését.
-       A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai, gyermekvédelemi valamint egészségügyi célból adhatók ki.
-       Az intézmény vezetője köteles a gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben az esetben az adattovábbításhoz a szülő beleegyezése nem szükséges.
-       Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő mértékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni.
-       Az adattovábbításra az intézményvezetője, akadályoztatása esetén, az általa meghatalmazottak jogosultak.
-       Az intézményvezetője nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír alapon elküldött (aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak.
-       Az intézmény nem használ elektronikus naplót.

Felülvizsgálat
-          minden törvényi változás esetén,
-          illetve az intézmény működésében beállt változás esetén, a felülvizsgálat kezdeményezői lehetnek:
·         intézményvezető,
·         intézményvezető-helyettes,
·         fenntartó.
19. ZÁRADÉK

A Szervezeti és Működési Szabályzatba foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
A nevelőtestület a 2007. augusztus 31.-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100.% -os szavazataránnyal elfogadta.
A nevelőtestület a 2012. november 10.-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100% -os szavazataránnyal elfogadta.
A nevelőtestület a 2015. szeptember 01.-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100% -os szavazataránnyal elfogadta.
A nevelőtestület a 2018. szeptember 01.-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten
100%-os szavazataránnyal elfogadta.
A nevelőtestület a 2018. november 19-én megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezleten 100%-os szavazataránnyal elfogadta.
Gyula, 2018. november 19.
                                                                              ...........................................................
                                                                                             D. Csotye Jánosné
                                                                                              Intézményvezető
1. sz. melléklet

Munkaköri leírás-minták.

2. sz. melléklet
 Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat és hatáskörök.

3. sz. melléklet
Az intézmény munkarendje, az SZMSZ kiegészítéséhez.

1.      Az óvoda vezetési rendszere, munkamegosztás
Az SZMSZ részletesen tartalmazza a vezetők közötti munkamegosztást és feladatkörét.

2.      A mindennapi munkavégzéssel, munkakezdés, benntartózkodás kapcsolatos szabályok, elvárások

2.1.   Általános szabályok (A nevelőtestület minden tagjára vonatkozó elvárások)
2.1.1.      Munkarend megismerése, betartása és betartatása
2.1.2.      Elérhetőségek megadása
2.1.3.      Az óvodába érkezés és ott tartózkodás rendje

2.2.   Távolléttel kapcsolatos szabályok
2.2.1.      Rendkívüli távolmaradás, betegség-táppénz
2.2.2.      Előrelátható távolmaradás
2.2.3.      Anyanap kérése
2.2.4.      Hivatalos távollét
2.2.5.      Késés bejelentése
2.2.6.      Szabadság-pótszabadság

2.3.   Adminisztrációval kapcsolatos szabályok
2.3.1.      Csoportnaplók, mulasztási naplók folyamatos, naprakész vezetése
2.3.2.      Munkatervek, beszámolók készítése

2.4.   Speciális szabályok
2.4.1.      Bejelentési kötelezettség
·         Műszakcsere
·         Rendezvény
·         Kirándulás
·         Óvodán kívüli programok
2.4.2.      Túlórák ellátása
2.4.3.      Egyéni fogadóórák
2.4.4.      Fogadóórák új szabályozása
2.4.5.      Szülői értekezletek
2.4.6.      SNI-s gyermekek problémáinak ismerete, egyéni bánásmód


3.      Nevelési időn kívüli, mindenkit érintő tevékenységek, szabályozások
3.1.   Nevelőtestületi értekezletek
3.2.   Óvodai rendezvények
      3.3. A nevelési feladatok területén elért kiemelkedő munka elismerése

4.      Egyéb, mindenkit érintő szabályok
4.1.   Teendők az intézmény területén történő balesetek esetén.
4.2.   Teendők az intézmény területén történő rongálások esetén.
4.3.   Nyári programok és elfoglaltságok
4.4.   Takarítás
4.5.   Karbantartás
4.6.   Mobiltelefon-használat
4.7.   Fénymásolás
4.8.   Informatikai eszközök


Az intézmény munkarendje

2. A mindennapi munkavégzéssel, munkakezdéssel, benntartózkodással kapcsolatos szabályok, elvárások

2.1. Általános szabályok (A nevelőtestület minden tagjára vonatkozó elvárások)

         A pedagógus munkarendje
A Köznevelési Törvény 62. §. (5, 8) bekezdése szerint „a nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje (40 óra) a kötelező órákból, valamint a nevelő-, illetve a nevelő-oktatómunkával, vagy a gyermekekkel, a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.”

            2.1.1. Munkarend megismerése, betartása és betartatása
A pedagógusok napi munkarendjét, a helyettesítési rendet az intézményvezető és az intézményvezető helyettese állapítja meg.
A napi helyettesítéseket az intézményvezető lehetőleg előző nap 14 00-ig, váratlan hiányzások esetében aznap 7 50-ig ismerteti.
Amennyiben a pedagógus a megismert munkarendjét nem tartja be, az óvoda vezetése az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően jár el.

            2.1.2. Elérhetőségek megadása
Az újonnan belépő kolléga munkába állásának első napján köteles elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) a titkárságon leadni. Minden pedagógus köteles az elérhetőségeiben történt változásokat 3 munkanapon belül bejelenteni. A folyamatosan aktualizált listát a titkárságon őrizzük.

2.1.3. Az óvodába érkezés és ott tartózkodás rendje
A pedagógus legkésőbb 15 perccel a munkaidő megkezdése előtt már az óvodában tartózkodik.

2.2. Távolléttel kapcsolatos szabályok
            2.2.1. Rendkívüli távolmaradás (betegség-táppénz)
A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 730-ig személyesen, családtagja révén vagy telefonon köteles bejelenteni az intézményvezetőnek, vagy akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesnek, és az óvodatitkárnak. Gondoskodnia kell arról, hogy az őt helyettesítő kolléga tudja, hogy az adott osztályban milyen feladatot kell ellátnia, mi a napi tervezett anyag, amit fel kell dolgoznia.
Legkésőbb a távolmaradás utolsó napján (reggeli órákban) a pedagógus köteles a munkába állásának időpontját az intézményvezetőnek vagy intézményvezető-helyettesnek és az óvodatitkárnak jelezni. A hiányzását igazoló dokumentumokat az első munkában töltött napon leadja az óvodatitkárnak.            2.2.2. Előrelátható távolmaradás
A távolmaradási kérelmet a pedagógusnak szóban, valamint szükség esetén (hosszabb idejű távolmaradást pl. fizetés nélküli szabadság) írásban kell kérelmeznie az intézmény vezetőjétől.
A távolmaradó pedagógus előrelátható távolléte esetén legalább 3 nappal korábban személyesen köteles bejelentést tenni az intézményvezetőnek vagy helyettesének.
A távolmaradó pedagógus előrelátható hiányzás esetén köteles 1 nappal a hiányzás előtt a helyettesítendő foglalkozások anyagát leadni, eljuttatni a helyettesítést végző pedagógusnak, vagy a munkaközösség-vezetőnek.
Legkésőbb a távolmaradás utolsó napján a pedagógus köteles a munkába állásának időpontját az intézményvezetőnek, intézményvezető helyettesnek jelezni.

           2.2.3. Anyanap kérése (gyermek után járó szabadság)
A pedagógus kérésére az anyanap kiadását az intézményvezető biztosítja. December,  május, június hónapban csak rendkívüli, indokolt esetben az igazgató engedélyezheti úgy, hogy a folyamatos munkavégzést ne akadályozza az anyanap kivétele.
A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a soron következő kezdeményezések témáját, anyagát a helyettesítést végző pedagógusnak és/vagy az igazgatóhelyettesnek / munkaközösség-vezetőnek/ eljuttatni.

            2.2.4. Hivatalos távollét
A továbbképzésen résztvevő pedagógus hiányzása hivatalos távollétnek tekinthető, amennyiben az óvoda vezetése ezt előzetesen engedélyezte.
A helyettesítésével kapcsolatos teendőkre a 2.2.2. pontban megfogalmazottak érvényesek.

            2.2.5. Késések bejelentése
Váratlan események bekövetkeztekor, amennyiben a pedagógus a 2.1.3. pontban rögzített időpontban nem érkezik meg az iskolába, lehetőség szerint az intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest legkésőbb műszakjának megkezdése előtt 15 perccel telefonon értesíti.

           2.2.6. Szabadság-pótszabadság
A szabadságok kiadása intézményvezetői feladat, a törvényben meghatározottak alapján történik.

2.3. Adminisztrációval kapcsolatos szabályok

            2.3.1. Csoportnaplók, hiányzási naplók folyamatos, naprakész vezetése

A csoportnapló vezetésével kapcsolatos rendszabályok:
      A gyermekek személyi adatait az óvodapedagógus – megbízható információforrás: anyakönyv, írásos szülői adatlap birtokában – minden tanév szeptember 15. napjára bejegyzi a mulasztási naplóba. A nevelési év folyamán az esetleges adatváltozásokat azonnal jelöli.      
A mulasztási naplót a csoportban dolgozó óvodapedagógus vezeti.
A kezdeményezések anyagának adminisztrálása az óvodapedagógusok kötelessége. A bejegyzéseknek naprakésznek kel lennie.
A gyermekek hiányzásait az óvodapedagógus tartja nyilván.   
A csoportnaplók a csoportszobában, zárható szekrénybe kerülnek elhelyezésre.
A hiányzási naplót félévente legalább egyszer az intézményvezető ellenőrzi, a hiányosságokat írásban jelzi az érintett pedagógusnak.
     
2.3.2. Munkatervek, beszámolók készítése

A munkaközösség éves munkatervét a munkaközösség-vezető készíti el a munkaközösség tagjainak közreműködésével, amit az intézményvezető hagyja jóvá.
     A munkatervek elkészítésének határideje: szeptember 30.
A munkaközösség-vezető éves értékelő beszámolót készít az elvégzett munkáról, melyet az intézményvezető hagyja jóvá.

2.4 Speciális szabályok

      2.4.1. Bejelentési kötelezettség
·         Műszakcsere szándékot és annak okát az érintett pedagógusok kötelesek bejelenteni  az intézményvezetőnek legkésőbb a csere előtt két nappal.
·         Csoportrendezvényre az intézményvezető adhat engedélyt. Ennek időpontját, tervezett programját legalább 1 héttel a rendezvény előtt az óvodapedagógus köteles az intézményvezetővel.

    2.4.2. Túlórák ellátása
A túlórák ellátására a 1.1.3. pontban leírt munkaszervezési normák vonatkoznak.

    2.4.3. Szülői értekezletek
Évente 3 alkalommal az óvodapedagógusok szülői értekezletet tartanak.

    2.4.4. SNI-s tanulók
A sajátos nevelési igényű tanulók nyilvántartása, dokumentációjának beszerzése, tárolása, a kontroll-vizsgálatok elvégeztetése az intézményvezető. A gyermekek számára a szakértői bizottság által javasolt egyéni bánásmódot valamennyi kolléga köteles biztosítani.

3.         Tanításon kívüli, mindenkit érintő tevékenységek, szabályozások

3.1. Nevelőtestületi értekezletek
A tervezett értekezleti időpontok megjelennek a tanév rendjében. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontját lehetőleg 1 héttel előre, indokolt esetben előző nap közölni kell.
Az értekezleteken a pedagógusok részvétele kötelező. Felmentési indok óvodai munkakörhöz tartozó elfoglaltság lehet. Távolmaradást egyéb esetben az intézményvezető engedélyezhet.

3.2. Óvodai rendezvények

Az intézményi szintű rendezvényeken a pedagógus jelenléte kötelező. Intézményi,  szintű rendezvénynek számít minden olyan program, amiben az összes gyermek érintett (évnyitó, évzáró, ünnepségek, farsang, családi nap, stb.). Távolmaradást indokolt esetben előzetes egyeztetés után az intézményvezető engedélyezhet.
A nevelőtestületet érintő óvodai programok megjelennek a tanév rendjében. A programok forgatókönyvét a felelősök és feladataik megjelölésével legkésőbb a tervezett időpont előtt 1 héttel nyilvánosságra kell hozni.

3.3. Minőségi bérpótlék (miért lehet kapni és miért nem)

3.3.1.      Tantárgygondozás elismerése
·                     kiemelkedő munkaközösség-vezetői tevékenység
·                   pedagógiai program, programokon való aktív irányítás
·                   az óvodavezetés tevékenységének szakmai, szaktárgyi segítése
·                   fejlesztési javaslatok, a nevelési értekezletek témáihoz való
           kapcsolódás,   az intézmény adott szakmai helyzetének megítélése
·                   eredményes pályázás

3.3.2.      Tehetséggondozás, felzárkóztatás elismerése
·                   a gyermekek felkészítése a különböző városi, országos pályázatokra
·                   tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek megsegítése

3.3.3.      A nevelési feladatok területén elért kiemelkedő munka elismerése
·                    kiemelkedő, kreatív, aktív óvodapedagógusi tevékenység
·                   szabadidős tevékenység szervezése
·                   táboroztatás
·                   óvodai rendezvények, ünnepségek szervezése, lebonyolítása

4.      Egyéb, mindenkit érintő szabályok

Teendők az intézmény területén történő balesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
-          a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia,
-          a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
-          minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletet ellátó vezetőnek.                     
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani, a 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A baleseti jegyzőkönyv felvételéért a munkavédelmi és tűzvédelmi felelős felel.

Teendők az intézmény területén történő rongálások esetén
Az óvodában történt rongálás esetén, az intézményben dolgozók, észlelés után haladéktalanul jelentik a vezetőnek, vagy helyettesének.

            4.1. Takarítás
           A takarítás minőségével kapcsolatos észrevételeket a kollégák, segítő szándékkal, a  vezető    vagy helyettese felé jelzik. Az esetleges elmaradások pótoltatása a vezető kötelessége.

4.2. Karbantartás    
A rongálódások, szerelési, javítási munkálatok feljegyzése a karbantartónál  fellelhető füzetben történjék. A bejegyzések naponkénti ellenőrzése, a javítások karbantartó általi elvégzése az intézményvezető kötelessége.
4.3. Mobiltelefon-használat
A pedagógusok a foglalkozásokon, és a délutáni udvari tartózkodás ideje alatt mobiltelefont nem használhatnak. Kivételt képez természetesen a rendkívüli helyzet, pl. rosszullét, tűzeset, családi probléma, stb./ A telefont kikapcsolt, vagy lehalkított üzemmódban maguknál tarthatják./

4.4. Fénymásolás
   A fénymásolás a takarékosság jegyében csak a dolgozatok, felmérések esetében engedélyezett. A másolás az irodában történik. A másolt mennyiséget fel kell jegyezni.

4.5. Informatikai eszközök
Informatikai eszközökkel kapcsolatos karbantartási, javítási, beállítási igényeket az óvodatitkárnak kell jelezni. A rendszergazda köteles a beírt igényeket időrendi, illetve fontossági sorrendben teljesíteni. Esetleges anyagi igényeket köteles az intézményvezetővel és az intézményvezető-helyettessel egyeztetni.


Dátum:                                                                         


                                                                                                                        


                                                                                                                 
                                                                                                              intézményvezető


                                                                             


Az intézmény neve/címe:

Munkaköri Leírás
Gyermekvédelmi felelősMegbízás: Gyermekvédelmi feladatok ellátására                        
A megbízás felett  a jogkör gyakorlója: mindenkori intézményvezető
A megbízás szakmai irányítója: mindenkori intézményvezető-helyettes

Utasítást adó felettes munkakörök:
            - intézményvezető,
            - más vezető munkakörök
               - intézményvezető-helyettes

A megbízásnak alárendelt munkakörök: nincsenek.

A megbízás célja:
A gyermekvédelmi felelős a nevelő tevékenységében az óvodapedagógus segítő társa

A megbízásra vonatkozó legfontosabb előírások:
-       Az óvodai nevelés országos alapprogramja.
-       2011. évi CXC. törvény A Nemzeti Köznevelésről
-       229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
-       20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
-       A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
-       1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-       A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Ktv.) érvényben lévő rendelkezései
-       SZMSZ
-       Alapító okiratA gyermekvédelmi felelős a leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el.A megbízás tartalma

Szakmai feladatok

I. Általános szakmai feladatok

1. Legfőbb feladata
-    Tevékenysége során az illetékes segíti az óvodapedagógusok munkáját.
-          A gyermekvédelmi felelős mind felkészültségében, mind személyiségében alkalmas felelősségteljes munkájának ellátására, munkáját gyermekközpontú szemlélettel látja el.

2. Együttműködés a szülőkkel
- Munkája során együttműködik a szülőkkel a gyermek személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában.
-          Feladatának ellátása során tiszteletben tartja a szülőnek azt a jogát, hogy vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő oktatásban és nevelésben részesülhessenek gyermekeik.

3. Az egyes jogok biztosítása
- Gondoskodik a gyermekek köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról.
- Gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról.
- Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a gyermekkel kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor.


II. Részletes szakmai feladatok


1. A gyermek nevelésével kapcsolatos általános feladatok
a) Közreműködik a gyermek testi épségének megóvásában, erkölcsi védelmében, személyiségének fejlődésében,
b) közreműködik a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében,
c) a szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek,
d) a szülő javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad,
e) tevékenysége során a gyermekek és a szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja
2. Óvodapedagógust közvetlenül segítő feladatok
- Irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat.
- Kapcsolatokat alakít ki a szülőkkel, különböző intézményekkel.
- Ellátja az adminisztrációs teendőket.
- Éves munkatervet készít az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembe vételével, majd az elvégzett feladatokról év végén beszámol.
- Évente kitölti a Családsegítő által kért kérdőívet, ezzel is segítve az együttműködést.

A megbízás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
…………év. ………….. hó ….. nap


...............................................                                                          ............................................
                    átadó                                                                                            átvevő


Dajka munkaköri leírásaMunkavállaló neve:  
Munkaköre: óvodai dajka
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye: 
Irányító felettese: IntézményvezetőKözvetlen felettese az óvodapedagógus. Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben az intézményvezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával hasson az óvodás gyermekek fejlődésére! Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz irányítsa.


A dajka általános feladatai a gyermekcsoportban:


 • Az óvodapedagógus által meghatározott napirend szerint segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. Az óvónő mellett a nevelési terveknek megfelelően tevékenyen részt vesz a gyermekcsoport életében.
 • Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek kiosztásában, az edények leszedésében.
 • A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a gyermekek jelének figyelembevételével.
 • A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt.
 • A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében közreműködik, az óvónő útmutatásait követve.
 • A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben.
 • Türelmes, kedves hangnemmel segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását.
 • Az óvodai nevelés eredményességéhez munkájával nyújtson minőségi szolgáltatást.
 • Hiányzás esetén díjazás ellenében köteles helyettesíteni.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzésre rendelkezésre álljon.
 • Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • Tevékenyen vegyen részt a minőségfejlesztés megvalósításában (kérdőív, önképzés)!
 • Alkotói módon működjön együtt az óvónőkkel és munkatársaival!
 • Járuljon hozzá az óvoda jó munkahelyi légkörének kialakításához!
 • Az óvodai ünnepélyeken, hagyományokban aktívan közreműködik, a szervezési feladatokban a vezető és az óvónő útmutatásai szerint részt vesz.
 • Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermekcsoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre.
 • A baleseti veszélyforrásokat figyeli, azokat haladéktalanul jelenti az óvodavezetőnek.
 • A környezet esztétikai rendjének megteremtésében aktívan közreműködik
 • A rábízott növények, állatok napi gondozásában részt vesz.
 • A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön.


A dajka egyéb feladatai:


 • Az óvoda helyiségeit a munkamegosztás rendjében tisztán tartja (porszívózás, felmosás).
 • Hetente végez fertőtlenítő takarítást a termekben, öltözőkben, mosdókban (fogkefe, pohár, fésű).
 • A portalanítást mindennap elvégzi (nem feltétlenül délután).
 •  A játékeszközöket tisztán tartja, a szükséges fertőtlenítéseket igény szerint elvégzi.
 • A tisztítószereket elkülönítve a gyermekektől, biztonságos helyen tárolja.
 • A gyermekcsoport textíliáit mossa, vasalja, javítja a megbeszélt munkamegosztás szerint.
 • Az ablakokat, ajtókat, bútorokat lemossa, tisztítja.
 • Gondozza az óvoda udvarát, amikor a karbantartó nincs az óvodában, a homokozók környékét felsöpri, nyáron locsolja a poros udvarrészeket reggeli és délutáni időszakban.
 • A nyári takarítási szünetben elvégzi az éves nagytakarítást.


Egyéb rendelkezések:

·         Az óvoda tárgyait és eszközeit felelősséggel használja és óvja, a biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírásokat mindenkor betartja.
·         A munkabeosztás alapján – az óvoda elhagyásakor – ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, áramtalanítását.
·         A tanévnyitó és munkatársi értekezleteken részt vesz.
·         Az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik.
·         A csoport textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját.
·         Tervezi és vezeti a felhasznált tisztító- és mosószer mennyiségét a tagintézmény vezetőjével.
·         Munkakörülményeinek javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztéséhez a költségvetés tervezésénél javaslatot tehet.
·         A gyerekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről felvilágosítást nem adhat.
·         A gyermekekkel, szülőkkel és munkatársakkal szemben udvarias magatartást tanúsít.
·         Szükség esetén elvégzi azokat a munkakörébe tartozó feladatokat is, amellyel az óvoda vezetője időnként megbízza (például postázás).
·         Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 3-5 percben), a munkafolyamat zavarása nélkül intézze el.

Dátum
                                                                                                                                                                                                                                    intézményvezető


A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Az általam elvégzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.
Dátum,                                                                     
                                                                               Óvodai dajka    

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Pénzügyi előadó


Szervezeti egység megnevezése:
Szervezeti egység címe: .
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése:
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
Közvetlen felettese:
Közvetlen felettes beosztása:
Munkavégzés helye:
Munkakör típusa:
Iskolai végzettsége:

Munkaköri feladatai:

Számlarenddel kapcsolatos feladatok:
-     A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlése által elfogadott eredeti előirányzatokat a jóváhagyott költségvetés alapján, a jóváhagyását követően a számlarendben előírtak szerint lekönyveli.
-     Az évközi módosításokat a módosítás követő negyedév hónapjának 15. napjáig keresztülvezeti az előirányzat számlákon.
-     Elvégzi a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, de legkésőbb az időközi mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig.
-     Az analitikus nyilvántartásokat vezeti, valamint elvégzi az abban rögzített adatok egyeztetését. Elkészíti az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatokat (feladásokat) a tárgynegyedévet követő hónap 10-éig.
-     A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, (teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) vezeti a könyvviteli nyilvántartásokat (könyvelés).
-     Elvégzi a számlarend összeállítását és évenkénti aktualizálását, a helyi viszonyoknak megfelelően.

Számviteli politikával kapcsolatos feladatok:
-     A CGR számítógépes programmal elvégzi a főkönyvi könyvelést, a befektetett eszközök és a használt, illetve használatban lévő egyéb eszközök analitikus nyilvántartásáról nyilvántartást vezet.
-     A gazdálkodást is érintő belső változások esetében a szabályzatok és belső utasítások módosítását az intézményvezetővel egyeztetve kezdeményezi.
-     Elvégzi az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolását, az üzembe helyezést, használatba vételt követően negyedévenként a számviteli politikában előírt leírási kulcsok alapján.
-     A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet készít.
-     Végrehajtja az üzembe helyezés megtörténtének dokumentálását, az üzembe helyezési okmányokról nyilvántartást vezet.
-      
-     A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíti.
-     Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-ig a könyvekben rögzíti.
-     Valamennyi gazdasági eseményről – a készpénzforgalomhoz kapcsolódó kivételével – az utalványrendeletet elkészíti, a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés rendjét meghatározó szabályzatban foglaltak szerint. Az utalványrendeletet az eredeti bizonylathoz tűzve irattárazza, illetve gondoskodik annak megőrzéséről.

Ügyrenddel kapcsolatos feladatok:
-     Közreműködik a Románvárosi Óvoda költségvetési koncepciójának összeállításában, ahhoz adatokat szolgáltat.
-     Elkészíti a Románvárosi Óvoda előzetes költségvetési javaslatát.
-     Begyűjti az intézmény bevételi forrását képező normatív állami hozzájárulás alapját képező mutatószámokat - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - valamint felülvizsgálat után a fenntartó részére (Magyarországi Románok Országos Önkormányzata) határidőre továbbítja.
-     Közreműködik az intézmény költségvetési rendelettervezetének összeállításában.
-     Elvégzi az intézményi költségvetési nyomtatványgarnitúra kitöltését és azt a fenntartó részére határidőre leadja.
-     Elkészíti az előirányzat átcsoportosításra, illetve módosításra vonatkozó javaslatot a központi és a saját hatáskörű előirányzat módosítások figyelembe vételével.
-     Az előirányzat módosításokról folyamatosan, naprakész nyilvántartást vezet.
-     Elvégzi az éves költségvetésben tervezett, az intézmény működését szolgáló eszközök, berendezések beszerzését, valamint gondoskodik a szükségessé vált karbantartási munkák előkészítéséről és végrehajtásáról.
-     Kialakítja a vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszert és gondoskodik a folyamatos naprakész vezetéséről.
-     Az intézmény és a Magyar Államkincstár közötti – létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó – folyamatos munkakapcsolatot, mint jelentő felelős biztosítja. A személyét és a személyében beállott változást az Igazgatósággal közli.

-     A kötelezettségvállalásról a CGR számítógépes programmal folyamatos nyilvántartást vezet.
-     A pénzügyi ellenjegyzéssel és az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat elvégzi.
-     Folyamatosan és naprakészen vezeti a teljesítés igazolására jogosultakról készült nyilvántartást.
-     Az intézmény részére érkező és az intézmény által kiadott bizonylatokat tartalmi és formai szempontból felülvizsgálja és gondoskodik a könyvelésükről.
-     A beruházásokkal kapcsolatos számlákat kollaudálja (kollaudáltatja), és gondoskodik a kollaudált számla pénzintézethez történő benyújtásáról.
-     A beruházással kapcsolatos pénzügyi felhasználásokról – beruházásonként – nyilvántartást vezet.
-     Összeállítja az intézmény időközi költségvetési jelentését és időközi mérlegjelentését és azt a fenntartó felé továbbítja.
-     Összeállítja az éves beszámolót és azt a fenntartó felé az általa meghatározott határidőre továbbítja.
-     Begyűjti a normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámokat írásban, az intézményvezető által aláírt formában.
-     Határidőben elvégzi az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítését.
-     Gondoskodik a gazdasági szervezeten belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléséről.
-     Az intézmény számviteli szabályzatait minden év március 31-ig aktualizálja.
-     Részt vesz a pályázatkészítési feladatokban, a gazdasági programban, ágazati, szakmai, fejlesztési koncepciókban, tervekben meghatározott célkitűzések figyelembe vétele mellett.

Leltározási Szabályzathoz kötődő feladatok:
-     Elvégzi a leltári alapbizonylatok szakszerű, valóságnak megfelelő kitöltését, betartja a leltárértekezleten elhangzott utasításokat, valamint részt vesz a leltározási feladatok végrehajtásában.
-     Az egyeztetés során megállapított leltárkülönbözeteket a leltározási bizottság elnöke közli a leltározási körzet leltárfelelősével, aki az értesítést követő 15 napon belül köteles gondoskodni az eltérések okainak kivizsgálásáról.

Selejtezési Szabályzathoz kötődő feladatok:
-     Jogosult a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezésére, ennek szabályzatban foglalt szabályos végrehajtása érdekében köteles a feleslegessé vált eszközöket jegyzékbe foglalni és azt a leltározás megkezdése előtt legalább 30 nappal a vagyongazdálkodásért felelős vezető (dolgozó) részére megküldeni.
-     A feleslegessé vált eszközökről összeállított jegyzéket összegyűjti és felülvizsgálja, majd azt követően átadja a Selejtezési Bizottságnak.
-     A selejtezett eszközök hasznosítása során gyakorolja a minősítési jogokat.
-     Gondoskodik az értékesítésre nem került vagyontárgyaknak a leltározást megelőző 20 napon belül selejtezéséről.
-      
-     A selejtezés lezárását követően a bizottság által megküldött jegyzőkönyvek alapján az eszközök értékében, mennyiségében bekövetkezett változásokat a jegyzőkönyv átvételétől számított 10 napon belül, de legkésőbb a leltározás megkezdését megelőző 2 munkanapon belül lekönyveli.
-     A selejtezett eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartásokba történő átvezetését a számlarendben foglalt előírások alapján végrehajtja.
-     Felelős a selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített dokumentált ellenőrzéséért.

Pénzkezelési Szabályzattal kapcsolatos feladatok:
-     A K&H Bank ZRT. számlavezető pénzintézet által telepített K&H Electra elektronikus számítógépes rendszeren keresztül bonyolított átutalásokat rögzíti, figyelemmel arra, hogy a rögzített adatok átutalására a kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés szabályzatában utalványozási jogkörrel felhatalmazott engedélye (aláírása) után kerülhet sor.
-     A választott számlavezető hitelintézet változásáról a kitűzött időpont előtt 30 nappal a döntés dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel kötött szerződésben megjelölt bankszámlaszám egyidejű közlésével tájékoztatja a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát.
-     A számlavezető pénzintézettel kapcsolatos ügyintézéseket lebonyolítja, mint kapcsolattartó.
-     Az intézményvezetővel egyeztetve döntést hoz az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről, valamint a hitelintézet kiválasztásáról, továbbá a betétkönyv megnyitásáért, illetve megszüntetéséért.
-     A pénztáros távolléte esetén ellátja a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően a pénztárosi feladatokat.
-     A pénztári nyilvántartás céljára a CGR program pénzügy modulját köteles alkalmazni, és ezzel elkészíteni a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, illetve a pénztárjelentést.
-     Ellátja a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően a pénztárellenőri feladatokat.
-     Jogosult a pénztáros távollétében a pénztár felnyitására tanúk jelenlétében.

Egyéb feladatok:
-     Kapcsolatot tart a különböző hivatali szervekkel (Magyar Államkincstár, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Békés Megyei Kormányhivatal, valamint szakigazgatási szervei stb.), továbbá a közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalkozásokkal, illetve minden vállalkozással, vállalkozóval, pénzintézettel, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a Románvárosi Óvodával.
-     A munkájához szükséges jogszabályokat és előírásokat:
-          Számviteli Törvény és számvitellel kapcsolatos más jogszabályok,
-          az adózással kapcsolatos törvények és jogszabályok,
-          pénzügyi törvények és más jogszabályok,
-          a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
-          a Munka Törvénykönyve és egyéb munkaüggyel kapcsolatos jogszabályok,
-          a társadalombiztosítással kapcsolatos jogszabályok,
-          KSH előírások,
-          Szervezeti és Működési Szabályzat,
-          Adatvédelmi és számítástechnikai védelmi szabályzat
-          az intézményre vonatkozó belső szabályzatok
   megismeri, és maradéktalanul betartja.Az alkalmazás időpontjának kezdete:


Dátum,


   intézményvezető
Záradék

A munkaköri leírást a mai napon átvettem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Dátum,

  
munkavállaló
Munkaköri leírás
Óvodatitkár részéreNév:         

Székhelye: Románvárosi óvoda


Munkakörét a Románvárosi óvoda munkahelyen köteles ellátni.


Tisztelje a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat, az elfogadás legyen a jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat titokként kezelje.

Az intézmény működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők rendszeres és alkalmanként jelentkező feladatait látja el, melyek a következők:

·         Folyamatosan elkészíti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt. Telefonján fogadja, a szülők gyermekük étkezésére vonatkozó jelzéseit (megrendelés, lemondás). Az ebédmegrendeléssel kapcsolatosan, módosítja az esetleges változásoknak megfelelően a rendeléseket.
·         Heti két alkalommal elkészíti az étkezés megrendelését, majd azt továbbítja. A kiszállított ételadag mennyiségével, minőségével kapcsolatos problémák megoldására, felveszi a kapcsolatot a szállítóval. Havonta egy alkalommal beszedi a térítési díjat, s a beszedések napján gondoskodik a befizetett összeg feladásáról, a feladást igazoló csekkek megőrzéséről. Minden hónap végén összesít, majd a szükséges bontásokat elvégezve továbbítja azokat a könyvelésnek. A napközivel, kapcsolatos feladatokat napközi programmal végzi el.
·         Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően végzi az iratkezelést, / papír és elektronikus formában is / postabontást, központi iktatást, irattári elhelyezést.
·         Az intézmény működésével kapcsolatos mindennemű gépírói, szövegszerkesztői feladatot ellátja.
      Elkészíti az óvodából küldendő anyagokat postázásra, iktatja azokat.
·         Az intézmény működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők rendszeres és alkalmanként jelentkező feladatait látja el.·         Az óvodába járó gyermekekről nyilvántartást vezet. Adatot szolgáltat az intézmény-vezetőnek, vezető-helyettesnek, gazdaságvezetőnek a statisztikai jelentéshez.
·         Az óvoda működésével kapcsolatos információkat fogadja és tájékoztatja erről a vezetőt, helyettesét, ill. az illetékest.
·         Minden hónapban elkészíti és továbbítja a jelenléti ívet. /óvodapedagógusok és technikai dolgozók /. Az intézmény-vezetővel egyeztetve elkészíti a kéthavi időkeret kiszámításához és kimutatáshoz szükséges dokumentumokat. /óvodapedagógusok/. Esetleges hiányzás esetén az intézmény-vezető utasítása alapján elkészíti és nyomon követi a tulórát..
 • Követi és nyilvántartja az intézményben folyó munkaerőmozgást, valamint a létszámok alakulását (fizetés nélküli szabadságok engedélyezése, munkabér túlfizetésről határozat, üzemi balesettel kapcsolatos adminisztráció, stb./
A MÁK programban elkészíti és továbbítja a MÁK felé a dolgozókkal kapcsolatos valamennyi adatot. (belépés, kilépés, átsorolás, távolmaradás, túlmunka, családi pótlék, családi kedvezmény, táppénzes igazolások, üzemi baleset, határozat munkabér túlfizetésről, stb.)
·         Kötelessége az intézményből kimenő adatok pontosságára körültekintően odafigyelni, ellenőrizni a megkapott anyagok helyességét (adószám, bérjegyzék ellenőrzése, külön juttatás, jubileumi jutalom, pedagógus igazolvány, stb.)
·         Bérkifizetéssel vagy egyéb munkavállalói kérdésekkel kapcsolatban a vezetőt tájékoztatja, utasítás esetén az ügy intézőjével felveszi kapcsolatot és tájékozódik (MÁK, könyvelés, stb.)
·         A jövedelemigazolásokkal kapcsolatos ügyintézést ellátja.
·         Hetente elkészíti és továbbítja az aktuális jelentéseket /gázóraállás,  stb/.
·         A gyermekek adatait, névsorát vezeti a kiírásoknak, felhívásoknak megfelelően szolgáltat adatot az intézményvezető engedélye után (orvosi vizsgálat, csoportnaplóban taj. szám, névsor, születési idő szerinti névsor, iskolába menők névsora, új óvodás névsor).
·         A munkavállalók vasúti igazolványával, pedagógus igazolványával kapcsolatos teendőket ellátja.
·         Tartja a kapcsolatokat az intézmény beszállítóival. Egyeztetés és engedélyezés után megrendeli, megvásárolja a zavartalan működéshez szükséges hiányzó nyomtatványokat, tisztítószereket, stb.
·         A személyi anyagot az adatvédelmi törvény figyelembe vételével naprakészen vezeti. Elkészíti a vezető által kért személyi nyilvántartásokat. A bérjegyzéket másolja, és az alkalmazottak számára átadja.
·         Felelős a különböző adatszolgáltatások határidejének betartására, azok pontosságára, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok alaki és tartalmi helyességére, a pénzkezelés teljes anyagi felelősségére. A munkája során szerzett bizalmas adatokat a személyiségjogok és a jogszabályok betartásával kezeli.
 • Feladatköréhez tartozik a szigorú számadású nyomtatványok kezelése, igénylése.
 • Átveszi, és számszakilag ellenőrzi a különböző elszámolásokat (ellátmány, pályázati pénzek,  stb./
 • A pályázatokat a vezetővel együtt közösen elkészíti, gondoskodik annak továbbításáról, nyilvántartásáról.

 • Rendszeresen vezeti az óvoda eszközeinek, berendezéseinek nyilvántartását. Szükség szerint egyeztet az óvodavezetővel, ill. a könyveléssel. Részt vesz a selejtezések, leltározások előkészítésében, lebonyolításában. Segíti a javítások megszervezésének lebonyolítását, illetve ezek megrendelését.

 • Végzi az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztrációs munkákat (levelezések, ill. azok iktatása, pályázatok megírása, elszámolása, stb.)
 • Elvégzi a különböző díjbeszedéseket: úszás, színház, balesetbiztosítás, stb.
 • A munkavállalók vasúti igazolványával kapcsolatos teendőket ellátja.
 • Tájékoztató plakátokat készit /befizetés, szünet időpontja, stb./

 • Rendszeresen nyilvántartja az óvoda raktárkészletét, várható hiányosságokról a vezetőt tájékoztatja. Apróbb beszerzésekről /papírragasztó, elem, égő, babapertli, stb./ ill sürgősen pótolandó cikkek beszerzéséről /pl hypó/ önállóan gondoskodik. Nagyobb beszerzéseknél a vezetővel egyeztet, (megrendelés, stb.)

 • Munkájával segíti az óvoda bevételi forrásainak szervezését, lebonyolítását

 • Külső megrendelésekről nyilvántartást vezet (könyv, eszközök esetén). Az intézmény működésével kapcsolatos mindennemű gépíró, szövegszerkesztői, másolási feladatot ellátja.

 • Felelőssége: a különböző adatszolgáltatások határidejének betartása, azok pontossága, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok alaki és tartalmi helyessége, a pénzkezelés teljes anyagi felelősséggel. A munkája során szerzett bizalmas adatokat a személyiségjogok és a jogszabályok, betartásával kezeli.

 • Kapcsolattartási kötelezettsége: az intézmény minden alkalmazottjával,  MÁK-al, Országos Önkormányzattal, Gyulakonyhával, egyéb személyekkel, intézményekkel, szükség szerint.
 • A felsoroltakon kívül köteles ellátni mindazokat a feladatokat, mellyel az intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
 • A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.
G y u l a,                   intézményvezetőNyilatkozat:
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem, annak egy példányát átvettem. Egyben kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.G y u l a ,


          ………………………………………….                                                                              munkavállaló                                                                                                           
Nemzetiségi Óvodapedagógus munkaköri leírásaMunkavállaló neve:  …………………………………………
Munkaköre: óvodapedagógus
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye:
Közvetlen felettese: intézményvezető

Az óvodapedagógus feladatai:

 • Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 • Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 • A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 • Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.
 • Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
 • Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
 • Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében!


Alaptevékenysége:

 • Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője.
 • Kötelessége a magyar és román nyelv ápolása, hagyományok, szokások átörökítése. Nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, stb.).
 • Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 • Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Folyamatosan ellenőrzi, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését.  
 • A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével!
 • A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről!
 • Segítse elő a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, elfogadását a szülők körében is.
 • A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt!
 • Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen mentori feladatokat!
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Szükség szerint családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 • A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai nevelőkkel. Támogatja az orvos, a védőnő munkáját.
 • Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékozatja. Együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
 • Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló)
 • Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
 • Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
 • Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon saját telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 3-5 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.

Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint:
·         Helyettesítés
·         Szülői értekezlet tartása
·         Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása
·         Szertárfelelős
·         Könyvtárfelelős
·         Jegyzőkönyvvezetés
·         Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
·         Pályázatírásban való részvétel
·         Továbbtanulók segítése
·         Hallgatók gyakorlatának vezetése
·         Leltározás, selejtezés előkészítése
·         A gyermekvédelmi feladatokat el kell végezni.

Heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra , melyet gyermekcsoportban tölt el.
Az óvodavezető által szervezett vezetői értekezleteken beszámol az időszerű feladatok végrehajtásáról.
A felsoroltakon kívül köteles mindazokat a feladatokat ellátni, mellyel az intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.


Dátum, ……………………………...


……………………………..               
   intézményvezető


A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Az általam elvégzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  Dátum, ………………………………


……………………………
                                                                                                óvodapedagógus


Óvodapedagógus munkaköri leírásaMunkavállaló neve:    
Munkaköre: óvodapedagógus
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye:
Közvetlen felettese: intézményvezető

Az óvodapedagógus feladatai:

 • Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően, minden területre kiterjedően.
 • Feladatait a közoktatási törvényben meghatározottak szerint, az országos és helyi nevelési program alapján végzi önállóan és felelősséggel.
 • A nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelezettségeket, melyet az idevonatkozó jogszabályok határoznak meg.
 • Alkotó módon együttműködik a nevelőmunka fejlesztése, a nevelőtestületi egység kialakítása érdekében.
 • Feladata az együttműködés változatos és célszerű formájának kialakítása.
 • Köteles megtartani a pedagógusetika követelményeit, valamint a munkafegyelem és közösségi együttműködés normáit.
 • Életszemléletében törekedjen a pozitív beállítottságra, működjön együtt a jó munkahelyi légkör megteremtésében!


Alaptevékenysége:

 • Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Munkaidejét és kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza meg az óvoda vezetője.
 • Nevelőtevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről. Az ismereteket sokoldalúan és tárgyilagosan közvetítse. A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (például: testi fenyítés, megfélemlítés, csoporttól való eltávolítás, stb.).
 • Minden óvónőnek hivatásából eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Ennek érdekében használja fel az önképzésben és a szervezett továbbképzésben biztosított lehetőségeket.
 • Az érvényben lévő alapdokumentum előírásai, és ajánlásai szerint megfelelően felkészül a tervszerű nevelőmunkára. Alkalmazza a gyermekek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket, segédanyagokat. Ellátja a szakmai munkával kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Folyamatosan ellenőrzi, értékeli a gyermekek teljesítményét, fejlődését.  
 • A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével!
 • A külső világ tevékeny megismeréséhez gondoskodjon biztonságos, külső helyszínekről, kíséretről!
 • Segítse elő a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését, elfogadását a szülők körében is.
 • A minőségfejlesztésben aktívan vegyen részt!
 • Megfelelő felkészültséggel, felkérésre, vállaljon és végezzen mentori feladatokat!
 • Kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógiai és egészségügyi felvilágosító tevékenységével hozzájárul az óvodai és a családi nevelés egységének kialakításához. A gyermekek és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja. Részt vesz az óvoda szülői értekezletein, megszervezi és vezeti azt, a szükségleteknek megfelelően fogadóórát és nyílt napot tart. A szülőket folyamatosan érdemben tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról, a kisgyermek fejlődéséről. Szükség szerint családlátogatást végez, melyről feljegyzést készít. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.
 • A nevelés folyamatosságának biztosítása érdekében kapcsolatot tart a bölcsődei és iskolai nevelőkkel. Támogatja az orvos, a védőnő munkáját.
 • Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. A gyermekek egészségügyi állapotáról, magatartásáról, viselkedéséről, értelmi képességeinek fejlődéséről a szülőt érdemben rendszeresen tájékozatja. Együttesen gondoskodnak a kulturált étkezés, a nyugodt pihenés és gondozás feltételeinek biztosításáról.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, törekszik azok betartására.
 • Naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (mulasztási napló, csoportnapló)
 • Alapvető feladata a rábízott gyermek egyéni differenciált nevelése, a gyermekközösségek alapítása, fejlesztése. Vegye figyelembe a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális helyzetét, átlagtól eltérő másságát. Biztosítsa a gyermek részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket. Feladata a tehetséggondozás, felzárkóztatás, a preventív nevelőmunka.
 • Köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, a szükséges intézkedéseket ennek érdekében megtenni.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelezze vezetőjének, kollégájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak. Munkaidő alatt csak a házban lévő vezető engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • A pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatása szerint végzi.
 • Óvja az óvoda berendezési és felszerelési tárgyait. A csoportszobában elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért felelősséggel tartozik.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon saját telefont, magánügyeit gyorsan (mindössze 3-5 percben), a nevelőmunka zavarása nélkül intézze el.


Az óvodára háruló feladatokból az óvónő köteles az alábbi részfeladatokat ellátni a vezető útmutatása szerint:
·         Helyettesítés
·         Szülői értekezlet tartása
·         Előadás, beszámoló, korreferátum, gyakorlati bemutató tartása
·         Szertárfelelős
·         Könyvtárfelelős
·         Jegyzőkönyvvezetés
·         Az óvodai munkatervben szereplő rendezvények, szabadidős tevékenységek megszervezése
·         Pályázatírásban való részvétel
·         Továbbtanulók segítése
·         Hallgatók gyakorlatának vezetése
·         Leltározás, selejtezés előkészítése
·         A gyermekvédelmi feladatokat el kell végezni.

Heti munkaideje 40 óra, kötelező óraszáma 32 óra , melyet gyermekcsoportban tölt el.
Az óvodavezető által szervezett vezetői értekezleteken beszámol az időszerű feladatok végrehajtásáról.
A felsoroltakon kívül köteles mindazokat a feladatokat ellátni, mellyel az intézmény vezetője alkalmanként megbízza.
A munkaköri leírás módosításának jogát, a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.


Dátum,

              
   intézményvezető


A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Az általam elvégzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.  Dátum,

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                            óvodapedagógus

Intézmény neve és székhelyePedagógiai asszisztens
munkaköri leírása


Munkakör megnevezése: Pedagógiai asszisztens                         
A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: intézményvezető
A munkakör szakmai irányítója:  intézményvezető

Az utasítást adó felettes munkakörök:
            - Intézményvezető
            - Más vezető munkakörök
Intézményvezető-helyettes, óvodapedagógus

A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek.

A munkakör célja:
óvodapedagógus irányítása mellett, ill. önállóan a gyermekek szabadidős tevékenységének segítése, felügyelete, a gyermekek fejlesztésének színhelyére való kisérése, úszó ovi programhoz kísérői feladatok ellátása.
Helyettesítés rendje:
            -

A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások:
            - nincsenek.

A munkavégzés helye:
            az intézmény székhelye: a Románvárosi Óvoda 5700. Gyula, Galamb u. 16 sz..

           

A munkakör tartalma

Szakmai feladatok

I.                   Általános feladatok
képes legyen önállóan, illetve a pedagógus irányítása mellett a szabadidős tevékenységek szervezésére és levezetésére, fejlesztő foglalkozások helyszínére való kíséret biztosítására, mentálhigiéniai jellegű tevékenységekre, gyermekfelügyeleti tevékenység végzésére.
II. Részletes szakmai feladatok

- a gyermekek fogadása az óvodában
- felügyelete és segítése az étkezésnél, a testápolásnál és öltözködésnél
- szabadidős tevékenységnél a pedagógus segítése
- kiemelt feladata a gyermekek fejlesztésre, úszásra való kísérése
- közreműködik a testnevelési foglalkozások lebonyolításában
- termek, folyosó díszítésében részt vesz

III. Elvárt képességek, tulajdonságok
     
-          türelem
-          tolerancia
-          szervezőképesség
-          önállóság
-          megbízhatóság
-          logikus gondolkodás
-          kézügyesség
-          kapcsolatteremtő képesség
-          határozottság,
-          empátia

Elvárás, hogy a képzés befejeztével a pedagógiai asszisztens rendelkezzen megfelelő pedagógiai, pszichológiai, szociálpszichológiai, közművelődési, gondozási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi, gyógypedagógiai ismeretekkel.

A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek.

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.


Dátum,...............................................                                                       ...............................................
                    átadó                                                                                               átvevő
Munkavállaló neve:                                      
Munkaköre:                                                   karbantartó
Szervezeti egysége és a munkavégzés helye:
A munkáltatói jogkör gyakorlója:                  intézményvezető
Munkaideje:                                                    heti 20 óra
Munkaidő beosztása:                                      6 – 10 óra

Munkahelyén végzi a karbantartási, fűtési feladatokat. Igény szerint, napi rendszerességgel látja el a munkaköri leírásban megfogalmazottak alapján.

A munkakör célja:
Az intézmény üzemeltetési feladatainak támogatása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, zavarmentes munkakörnyezet biztosítása a karbantartási feladatok folyamatos ellátásával.

Helyettesítés rendje:
-          --------

A munkavégzés helye:
             az intézmény székhelye:
             az intézmény telephelye:                             
A karbantartó a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, a felettes vezetők irányításával látja el.


-          A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a karbantartó
-          részben önálló munkával látja el,
-          részben vezetői, vezető-helyettesi iránymutatás alapján végzi.
-          Ellátja a karbantartási feladatokat.
-          Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen, a takarékosság, és a baleset-megelőzés szempontjait figyelembe véve végzi.
-          Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény oktatási-nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt kapcsolatot a gyermekekkel.

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat az itt meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva lássa el.


-          Feladata a munkaterületéhez tartozó helyiségek, udvar, illetve eszközök állapotának karbantartási, hibaelhárítási szempont szerinti ellenőrzése.
-          Az óvoda környezetének rendben tartása, a járt utak, az udvar sepregetése.
-          Naponta ellenőrzi, hogy szükség van-e valahol az izzók, neoncsövek cseréjére.
-          Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát.
-          Karbantartási feladat észrevételekor áttekinti az ellátandó feladat volumenét, eszköz, anyag, valamint szakismeret igényét. Mérlegeli az előző szempontok szerint a karbantartási feladatot, majd gondoskodik a feladat ellátásáról.
-          Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a hibát elhárítani, a karbantartást elvégezni nem tudja, értesítenie kell az óvodatitkárt.
-          Feladata a folyosók, csoportszobák, kiszolgáló helyiségek ellenőrzése a gyermekbalesetek elkerülése érdekében, s a felfedezett veszélyeztető hely, állapot megszüntetése karbantartási, javítási feladatok elvégzésével.
-          Feladata az oktatási-nevelési feladatok, illetve egyes szabadidős tevékenységek ellátáshoz használt eszközök rendszeres karbantartása.
-          Fűtési szezonban naponta ellenőrzi a kazán állapotát, meghibásodás észlelését jelzi az óvodatitkárnak.
-          A kazánházak rendjéért, tisztaságáért a munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megtartásával felelős.
-          A karbantartási füzetbe naponta vezeti milyen feladatokat végzett, minden hónap utolsó hetében az intézményvezetővel érvényesíti a munkavégzését.
-          A homok rendszeres fellazítása, felrakása a homokozóban.

2.2. Időszakonként jelentkező karbantartási feladatok
-          Az ablakok, ajtók zárainak állapotától függően ellátja a karbantartási feladatokat, de legalább kéthavonta ellenőrizi azok nyithatóságát, zárhatóságát. Szükség szerint elvégzi a zárak olajozási, kenési feladatait.
-          Kéthavonta, de a fűtési szezon megkezdése előtt, valamint a téli szünet után gondoskodik a fűtőtestek ellenőrzéséről, légtelenítéséről.

-          A mellékhelyiségek (gyermek és nevelői WC-k) karbantartási feladatait a víz és szennyvízvezetékek, valamint a csapok állapotának ellenőrzésével látja el.
-          Az udvar, illetve az intézmény egyéb területének rendezettségéről, ápoltságáról
gondoskodik, így:
-          a parkosított területet gondozza (szükség szerint füvet nyír, gereblyéz, metsz, gallyaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja a zöld területet),
-          az időtálló, kemény járófelülettel ellátott területek tisztántartásáról gondoskodik,
-          lefesti a kültéri, ápolást igénylő tárgyakat (kerítést, korlátot, mászókákat, stb.)
-          télen biztosítja a járófelületetek tisztántartását: - ellapátolja a havat,
-          gondoskodik a járdák, lépcsők csúszásmentesítéséről.
3. Alkalmanként jelentkező karbantartási feladatok:
-          Az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvényhez kapcsolódó teremrendezési és visszarendezési, továbbá az egyéb eszközökkel kapcsolatos szerelési feladatokat. (hangosítás stb.)
-          Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét.
-          Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét.

-          Köteles előre jelezni a karbantartási feladataihoz szükséges eszköz, szerszám, üzem- és kenőanyag szükségletet.
-          Felelős a számára kiadott eszközökért, szerszámokért, anyagokért. Köteles a rábízott eszközöket, anyagokat biztonságos helyen tárolni.
-          Köteles közreműködni az intézményt érintő beszerzések lebonyolításában.
-          Feladata, hogy a munkaterületén az intézményi vagyon biztonságára ügyeljen, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartozó helyiség zárásáról gondoskodjon.
-          Feladata, hogy az elvégzett karbantartásokat a karbantartási naplóba bevezesse.Dátum                                                                                        intézményvezető
                       

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem. Az általam elvégzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Dátum,
 
                                                                                   
                                                                                            karbantartó
[1]              2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 70§ (2) g. alapján
                Jelen módosítás során a fenntartóra többletkötelezettség nem hárul ( 25§ (4) )
[2]              a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével
[3]              Módosítás készült: 2012.11.10.
[4]              A bekezdés hatályát veszti 2014.08.31.
[5]              A bekezdés hatályba lép 2014.09.01.
[6]              További szabályokat a 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 49.§ tartalmazza.
[7]              2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 24.§ (3.)
[8]              2011. CXC törvény A nemzeti köznevelésről 69.§
[9]              A kapcsolódó eljárási szabályokat a 20/2012 (VIII 31.) EMMI rendelet 117.§-a tartalmazza.
[10]                    A köznevelési intézményben végzett szociális segítő tevékenység végzése során szükséges a Nkt. 4. §-a, 25. §-a, 27. §-a és végrehajtási rendeletei alapján a pedagógus felügyelete. a kötött munkaidő fennmaradó részében (Nkt. 62. § (6) bek.) vagy a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott felügyelete. Ennek megfelelően az Együttműködési megállapodásban arra is szükséges kitérni, hogy ez milyen módon valósul meg a gyakorlatban (pld. csoportfoglalkozás esetén szociális segítő-pedagógus kettős vezetés), illetve amennyiben ez alól a jogszabályi előírás felmentést ad, abban az esetben annak körülményeit szükséges meghatározni.


[11]             26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
[12]             1999. évi XLII. törvény, valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről.


Nincsenek megjegyzések: